Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Έως πότε ο Θεολογικός Διάλογος των Οικουμενιστών Αρχιερέων με το κράτος του Βατικανού;

DSC_4073.JPG
Ἕως πότε ὁ Θεολογικὸς Διάλογος τῶν Οἰκουμενιστῶν Ἀρχιερέων μὲ τὸ κράτος τοῦ Βατικανοῦ;
Ο ΠΑΠΑΣ ΙΔΡΥΣΕΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΩΡΙΣΕΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ
ΕΙΣ ὅσους ἀμφισβητοῦν ὅτι τὸ Βατικανὸν εἶναι Κράτος καὶ δὲν ἔχει οὐδεμίαν σχέσιν μὲ Ἐκκλησίαν ἀπάντησιν ἀποτελεῖ ἡ εἴδησις τῆς 24ης Φεβρουαρίου ὅτι ὁ Πάπας ἀπεφάσισεν τὴν σύστασιν ὑπουργείου οἰκονομικῶν, τὸ ὁποῖον θὰ ἐπιβλέπη τὴν διαχείρισιν τοῦ Βατικανοῦ. Ὡς μετεδόθη ἡ ἀπόφασις τοῦ Πάπα ἐντάσσεται εἰς τὸ πλαίσιον μεγάλης μεταρρυθμίσεως. Εἰς τὴν ἀνακοίνωσιν τοῦ Βατικανοῦ τονίζεται ὅτι τὸ νέον ὑπουργεῖον θὰ ἔχη τὴν εὐθύνην: «γιὰ ὅλες τὶς οἰκονομικὲς δραστηριότητες εἰς τὴν Ἁγίαν Ἕδραν καὶ τοῦ Βατικανοῦ».
Εἰς τὴν σχετικὴν ἀνταπόκρισιν ὑπογραμμίζεται ὅτι τὸ ὑπουργεῖον οἰκονομικῶν θὰ ἀναλάβη τὴν σύνταξιν τοῦ προϋπολογισμοῦ καὶ τὸν χρηματοοικονομικὸν σχεδιασμὸν τοῦ κρατιδίου. Ἐπικεφαλῆς τοῦ νέου ὑπουργείου διωρίσθη ὁ αὐστριακὸς Καρδινάλιος Τζὠρτζ Πες.
Ἡ ἀνακοίνωσις δὲν προκαλεῖ ἐντύπωσιν εἰς ὅσους γνωρίζουν τὴν πραγματικὴν ταυτότητα τοῦ Βατικανοῦ, τὸ ὁποῖον ὡς προκύπτει ἀπὸ τὴν ἀνακοίνωσιν ἔχει καὶ ἄλλα ὑπουργεῖα. Ὑπενθυμίζομεν ὅτι τὸ κρατίδιον τοῦ Βατικανοῦ ἔχει στρατιωτικὴν φρουράν, Πρεσβευτάς Καρδιναλίους εἰς τὰς περισσοτέρας χώρας, τραπέζας, κερδοσκοπικὰς ἑταιρείας διαφόρων εἰδῶν καὶ τοποτηρητὰς εἰς τὸν Ὀργανισμὸν Ἡνωμένων Ἐθνῶν (Ο.Η.Ε.).
Κατόπιν ὅλων τῶν προαναφερομένων ἐρωτῶμεν τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ τοὺς οἰκουμενιστάς φιλοπαπικοὺς Ἀρχιερεῖς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας: Κάμνουν θεολογικὸν διάλογον διὰ θέματα πίστεως μὲ τοὺς ἐκπροσώπους ἑνὸς κρατιδίου; Ὑπενθυμίζομεν ἐπίσης πρὸς τοὺς ἐν Ἑλλάδι οἰκουμενιστὰς τοῦ Φαναρίου καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὸ ἐρώτημα τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κυροῦ Σεραφεὶμ πρὸς τοὺς θεολόγους οἱ ὁποῖοι τὸν ἐπίεζον νὰ δώση «πράσινον φῶς» διὰ τὴν ἔναρξιν θεολογικῶν Διαλόγων μετὰ τοῦ Βατικανοῦ: «Εἶναι ἐκκλησία τὸ Βατικανόν, διὰ νὰ τὸ πράξω ἤ κανονικὸν κράτος;». Τὸ Βατικανὸν μὲ τὰς πράξεις του ἀποδεικνύει ὅτι εἶναι κράτος. Οἱ ἡμέτεροι οἰκουμενισταὶ Ἀρχιερεῖς τοῦ Φαναρίου καὶ μή, προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν ὅτι εἶναι κανονικὴ ἐκκλησία. Τοῦτο σημαίνει ὅτι εἴτε εἶναι ἀκατάλληλοι διὰ τὸ ἐπισκοπικὸν ἀξίωμα, εἴτε ἀφελεῖς, εἴτε ὑπακούουν εἰς διεθνῆ κέντρα ἀποφάσεων, τὰ ὁποῖα ἔχουν καθορίσει σχεδιάσει τὴν γεωπολιτικὴν τῶν θρησκειῶν, ἡ ὁποία προβλέπει: ἑνότητα εἰς τὴν κορυφὴν καὶ ἑκάστη θρησκεία τὴν πίστιν καὶ τὴν παράδοσίν της.
Γ.Ζ.
Ορθόδοξος Τύπος, α.φ. 2013, 7 Μαρτίου 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου