Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 15 Ιουνίου 2014

What are the benefits of Fasting on Wednesdays and Fridays"On Wednesdays and Fridays, especially during the four fasts, eat once a day, and the angel of the Lord will remain with you."

- St. Seraphim of Sarov

"Do not ever violate the fast on Wednesday and Friday. This fast is commanded by the Church and is well explained. If you have ever in your life violated this fast, pray to God that He forgives you and sin no more. The holy and pious men do not consider themselves dispensed from this fast either during a journey, much less even in sickness. St. Pachomius met some men carrying a corpse and he saw two angels in the funeral procession. He prayed to God to reveal to him the mystery of the presence of the angels at the burial of this man. What good did this man do that the holy angels of God accompanied him in procession to the grave? According to God's Providence, both angels approached Pachomius and, in this manner, explained to him: 'One of the angels is the angel of Wednesday and the other is the angel of Friday. Seeing how this man always, even until death, fasted on Wednesdays and Fridays so we are honorably accompanying his body. As he, until death, kept the fast, so we are glorifying him.'"

- St. Nikolai Velimirovich

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου