Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014

΄Ολος ο πόλεμος των αντίθεων δυνάμεων γίνεται όσον αφορά στη Θεότητα του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος.

΄Ολος ο πόλεμος των αντίθεων δυνάμεων γίνεται 
όσον αφορά 
στη Θεότητα του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος.α) Ιω.Α επιστ.δ,3 " και παν πνεύμα ο μή ομολογεί τον Ιησούν Χριστόν εν σαρκί εληλυθότα, εκ του Θεού ουκ εστί

β) Ιω.Β΄ Επιστ.Α,7. " ότι πολλοί πλάνοι εισήλθον εις τον κόσμον, 
οι μή ομολογούντες Ιησούν Χριστόν ερχόμενον εν σαρκί, 
ούτος εστίν ο πλάνος και ο αντίχριστος.

γ) Ιω.Α΄Επιστ.Δ,5 "   ός αν ομολογήσει ότι Ιησούς είναι Υιός του Θεού, ο Θεός εν αυτώ μένει και αυτός εν τω Θεώ.
ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ    Σταύρος Παπαγεωργίου g+  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου