Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

VATICANGATE: Ιμάμης στη διαθρησκευτική προσευχή στ...

Έκτακτο Παράρτημα: VATICANGATE: Ιμάμης στη διαθρησκευτική προσευχή στ...: Πορφύρης Δ. Σταφυλά Π . Aναγνωρισμένος αιγυπτιογερμανός συγγραφέας, πολιτειολόγος (με συνεντεύξεις στο der spiegel και αλλού) τινάζει ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου