Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014

ΠΟΙΟΥΣ ΠΙΑΝΕΙ ΤΟ ΜΑΤΙ; ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΞΕΜΑΤΙΑΣΜΑ;

~ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ~ Χριστιανικών Μηνυμάτων!: ΠΟΙΟΥΣ ΠΙΑΝΕΙ ΤΟ ΜΑΤΙ; ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΞΕΜΑΤΙΑΣΜΑ;: ΠΟΙΟΥΣ ΠΙΑΝΕΙ ΤΟ ΜΑΤΙ;  ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΞΕΜΑΤΙΑΣΜΑ; Είναι σατανική ενέργεια το "μάτιασμα";   Ο φθονερός, όταν β...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου