Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014

Angel Did not Write down the Names of Those Who Took Communion with Unconfessed Sins

 

Rufinus the Presbyter. "Living of Desert Fathers."
(translated from Russian) 
We cannot pass over in silence the inhabitants of the desert adjoining
 the Porfenian sea and bordering the area of the city Diolk. 
There we saw one wonderful priest, named Piammon,
 who was notable for the absolute humility and meek indulgence. 
He was given the grace of revelation. 
Once bringing the Bloodless Sacrifice to the Lord, he saw an Angel of the Lord 
near the Altar: he was holding a book in which he wrote down the names of the monks 
who approached to the Holy Altar. 
The elder carefully noticed whose names the Angel missed. 
After the end of the liturgy, he summoned separately each one of the missed by the Angel 
and asked him whether he had some secretly committed sin in the conscience. 
At this confession, he revealed that each of them was guilty of a mortal sin ... 
Then he persuaded them to bring repentance, and casting himself down before the Lord 
along with them, prayed with tears day and night, as if he was involved in their sins. 
And he was in repentance and tears until he saw the Angel again, standing before the Altar 
and writing down the names of those who were taking the Holy Mysteries. 
Having written down the names of everyone, the Angel even started to call each one by name,
inviting to come to the Altar for reconciliation with God. 
And the elder, seeing this, understood that their repentance was accepted and happily admitted 
everyone to the Altar.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου