Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

Και να γίνεστε στις μεταξύ σας σχέσεις καλόβουλοι,...

Η Βασιλεία των Ουρανών: Και να γίνεστε στις μεταξύ σας σχέσεις καλόβουλοι,...: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤ . ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 30  καὶ μὴ λυπεῖτε τὸ Πνεῦμα ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου