Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Πλούσιο τό Ἀστυνομικό δελτίο σέ ἐγκλήματα ...- Ἀλλά δέν πρέπει νά μᾶς διαλανθάνη τήν προσοχή καί ἡ λύσσα καί ἡ μανία τοῦ ἀφηνιάσαντος ἀνθρώπου, τοῦ ἀποστατήσαντος ἀπό τόν Θεό, ὁ ὁποῖος, σέ καθημερινή βάσι, ὑβρίζει τόν Χριστό καί μετέρχεται ποικίλους τρόπους καί μέσα νά ἀποκόψη τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν Θεό, τόν λαό μας ἀπό τήν Ὀρθοδοξία, δημιουργώντας ἕνα ἄθεο κράτος χωρίς ἀξίες καί τίς ἀρχές τοῦ Εὐαγγελίου.


Πλούσιο τό Ἀστυνομικό δελτίο σέ ἐγκλήματα, σέ διακίνησι ναρκωτικῶν, σέ παιδεραστές, σέ ἐμπορία λευκῆς σαρκός, σέ κλοπές καί σέ ληστεῖες τραπεζῶν, οἰκιῶν, καταστημάτων, ὑπερηλίκων ἀτόμων, σέ συμμορίες μικρῶν παιδιῶν, σέ συνδικάτα θανατικῶν ἐκτελέσεων, σέ παράνομη μεταφορά μεταναστῶν, σέ ἀλλοίωσι δημοσίων ἐγγράφων, φανταστικές ἑταιρεῖες ὀφσόρ, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, σέ δολοφονίες ἀνδρῶν ἀπό τίς συζύγους, σέ ἐγκλήματα εἰ­δε­χθῆ καί ἀποτρόπαια.
Διαβάζοντας ὅλα αὐτά, δέν μνημονεύουμε τά ἄλλα ἠθικά τῆς κοινωνίας ἁμαρτήματα, τίς ἀμβλώσεις, τῶν ὁμοφυλοφίλων τά ἡρωϊκά κατορθώματα, τά πολυάριθμα διαζύγια, τήν καταδυνάστευσι τῶν ἀδυνάμων ἀπό τούς ἰσχυροτέρους, τῶν πτωχῶν ἀπό τούς καρχαρίες τοῦ πλούτου.
Ἀλλά δέν πρέπει νά μᾶς διαλανθάνη τήν προσοχή καί ἡ λύσσα καί ἡ μανία τοῦ ἀφηνιάσαντος ἀνθρώπου, τοῦ ἀποστατήσαντος ἀπό τόν Θεό, ὁ ὁποῖος, σέ καθημερινή βάσι, ὑβρίζει τόν Χριστό καί μετέρχεται ποικίλους τρόπους καί μέσα νά ἀποκόψη τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν Θεό, τόν λαό μας ἀπό τήν Ὀρθοδοξία, δημιουργώντας ἕνα ἄθεο κράτος χωρίς ἀξίες καί τίς ἀρχές τοῦ Εὐαγγελίου.
Ὁδηγούμεθα, λοιπόν, στήν ἀποχριστιανοποίησι τοῦ Ἔ­θνους μας; Πᾶμε γιά ἄθεο κράτος; Ποιός ἀπεφάσισε τήν αὐτοκτονία τῆς Ἑλλάδος;

Δωροθέα Κυπριωτάκη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου