Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

ΣΥΡΙΑ: Μια μοναχή καταγγέλει πως η Δύση, αντί να δ...

Κόκκινος Ουρανός: ΣΥΡΙΑ: Μια μοναχή καταγγέλει πως η Δύση, αντί να δ...: Η αδελφή Hatune Dogan είναι μια συρο-ορθόδοξη μοναχή. Γεννήθηκε στην Τουρκία, αλλά η οικογένειά της κατέφυγε στη Γερμανία για να αποφ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου