Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Ἡ ἐλευθερία γεννιέται ἀπό αὐτά πού μᾶς σκλαβώνουν!...

ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ : Ἡ ἐλευθερία γεννιέται ἀπό αὐτά πού μᾶς σκλαβώνουν!...: Ἡ ἐλευθερία γεννιέται ἀπό αὐτά πού μᾶς σκλαβώνουν! (Μέ μία μόνο εἰκόνα!) Τά πάθη μᾶς κρατοῦν αἰχμαλώτους, ὅμως μποροῦμε νά πετ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου