Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Ι.Μ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ο «ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΔΙΑΣ» ΚΑΙ Ο ΣΩΤΗΡΑΣ...

Κατάνυξις: Ι.Μ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ο «ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΔΙΑΣ» ΚΑΙ Ο ΣΩΤΗΡΑΣ...: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ Εν Πειραιεί τη 5 η  Ιουνίου 2014. Ο «ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΔΙ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου