Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Το να βασανίζεις και να εκτελείς μια γυναίκα για τ...

Κόκκινος Ουρανός: Το να βασανίζεις και να εκτελείς μια γυναίκα για τ...: Του Matthew Clark ( RedState ) / ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ Η Πρεσβεία του Σουδάν έχει κυκλοφορήσει μια επίσημη δημόσια δήλωση ότι ο βα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου