Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Με σιωπή και υπομονή

της Σταυρούλας: Με σιωπή και υπομονή: Πολύτιμη συμβουλή και γνώση που πρέπει να γίνει πράξη. Ας σεβαστούμε τον άλλον. Ας τον σεβαστούμε κι ας περιμένουμε,  όπως περιμένει...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου