Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014

Γέροντας Μωυσής, Αγιορείτης (1952-2014)

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ: 4839 - Γέροντας Μωυσής, Αγιορείτης (1952-2014): Μέσα στη νύχτα ζητούσες το φως Βάδισμα Ουράνιο σεμνού Αγιορείτη… Δεν αποζήτησες ποτέ σου το πώς Το ακατάληπτο βίωνες ψυ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου