Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014

SYRIA - HORROR>> Islamists massacred children in Kurdish villages and executed Christian child for stealing [photos-video]


BEIRUT: Militants from the Al-Qaeda breakaway group the Islamic State of Iraq and Greater Syria (ISIS) were accused Thursday of massacring 15 Syrian Kurds, nearly half of them children, amid an uptick in violence in Syria’s three eastern provinces.

The Syrian Observatory for Human Rights and several Kurdish media outlets said the attack took place in a village near the town of Ras al-Ain on the Turkish border, after militants stormed the village.
It said of the 15, seven were children, one a young man, and three were women.

Video footage of the aftermath, circulated by activists.

 

 
    Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου