Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 15 Ιουνίου 2014

Ποιος μπορεί να μετρήσει του Θεού την ευσπλαχνία;

Η μελωδία της ουράνιας αγάπης: Ποιος μπορεί να μετρήσει του Θεού την ευσπλαχνία;: Ποιος μπορεί να μετρήσει τον απέραντο ουρανό με τ’ άστρα ή τους αμέτρητους κόκκους άμμου στην αμμουδιά της θάλασσας για να του π...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου