Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 15 Ιουνίου 2014

Η ηδονή της Θείας Γνώσης


Η ηδονή της Θείας Γνώσης
Εκείνος που πλησίασε και άγγιξε τη θεία γνώση και απολαμβάνει την ηδονή που προέρχεται από αυτή, 
δεν θα πεισθεί ποτέ στον δαίμονα της κενοδοξίας, και αν του προσφέρει όλες τις ηδονές του κόσμου. 
Γιατί τι μεγαλύτερο μπορεί να του υποσχεθεί από την πνευματική θεωρία; 
Όσο όμως δεν έχομε γευτεί την πνευματική γνώση, 
ας εργαζόμαστε πρόθυμα την πρακτική αρετή, 
και με αυτό δείχνομε στο Θεό, ότι όλα τα κάνομε για να Τον γνωρίσομε.

Ευάγριος ο Ποντικός, (Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, Τόμος Α΄).
Επιμέλεια θέματος, Ιωάννης Λέων-GreekPress.gr/eu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου