Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 15 Ιουνίου 2014

Ο Λοβέρδος ακόμα δεν ανέλαβε το Υπουργείο Παιδεί...

ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ : Ο Λοβέρδος ακόμα δεν ανέλαβε το Υπουργείο Παιδεί...: Ο Λοβέρδος ακόμα δεν ανέλαβε  το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προωθεί την πλήρη κατάργηση  της καμπάνας από τις εκκλησίες!  ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου