Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

Έκτακτο Παράρτημα: Πάπας Φραγκίσκος : Τα RFID τσιπάκια είναι ευλογία ...

Έκτακτο Παράρτημα: Πάπας Φραγκίσκος : Τα RFID τσιπάκια είναι ευλογία ...: Tο NBC προέβλεψε ότι μέχρι το 2017, κάθε Αμερικανός θα έχει ένα εμφύτευμα RFID! Σε μια αμφιλεγόμενη κίνηση κατά την καθολική εκκλησί...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου