Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Το κρυφό μήνυμα του κτιρίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβο...

Κόκκινος Ουρανός: Το κρυφό μήνυμα του κτιρίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβο...: The Vigilant Citizen / ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ Από την ολοκλήρωσή του και τα επίσημα εγκαίνιά του στις 14 Δεκεμβρίου 1999, το κτίρ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου