Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

ΠΟΛΩΝΙΑ: Διαμαρτυρία για την Καναδέζα κρατούμενη σ...

Κόκκινος Ουρανός: ΠΟΛΩΝΙΑ: Διαμαρτυρία για την Καναδέζα κρατούμενη σ...: Πολωνοί ακτιβιστές ‘υπέρ της ζωής’ (κατά των εκτρώσεων) δ ιοργάνωσαν μια διαδήλωση μπροστά στην καναδική πρεσβεία στη Βαρσοβία ως ένδ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου