Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος δίνει απαντήσεις για την ...

Ενοριακή ζωή - Άγιος Δημήτριος Πειραιώς: Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος δίνει απαντήσεις για την ...: Ερώτηση: Ο Κύριος δίδαξε να προσευχόμαστε στο Θεό – Πατέρα.  Η Ορθόδοξη Εκκλησία προσεύχεται σ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου