Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

▶ Evolution Vs. God Movie - Εξέλιξη 'H Δημιουργία;; (YouTube - με ελληνικούς υπότιτλους)

▶ Evolution Vs. God Movie - YouTube

 Hear expert testimony from leading evolutionary scientists from some of the world's top universities:

• Peter Nonacs, Professor, Ecology and Evolutionary Biology, UCLA
• Craig Stanford, Professor, Biological Sciences and Anthropology, USC
• PZ Myers, Associate Professor, Biology, University of Minnesota Morris
• Gail E. Kennedy, Associate Professor, Anthropology, UCLA

A study of the evidence of vestigial organs, natural selection, the fifth digit, the relevance of the stickleback, Darwin's finches and Lenski's bacteria—all under the microscope of the Scientific Method—observable evidence from the minds of experts. Prepare to have your faith shaken.

"Evolution Vs. God" dubbed in Spanish: http://youtu.be/9YatS114FNg

"Evolution Vs. God" subtitled in Portuguese: https://youtu.be/2qV76sG_i18

Like Us? http://www.facebook.com/EvolutionVsGo...

DVD purchases and downloadable Study Guide available at http://www.EvolutionVsGod.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου