Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

Ελεύθερη Βούληση | ΑΝΤΙ-ΝΕΟΤΑΞΙΤΕΣ

Ελεύθερη Βούληση | ΑΝΤΙ-ΝΕΟΤΑΞΙΤΕΣ                      ...και η σφραγίς του θα γράφη, εδικός μου είσαι,
ναι εδικός σου είμαι, θεληματικώς μου έρχομαι και όχι δυναστικώς
και αλλοίμονον εις όποιον σφραγισθή με αυτήν,

World Government of World Citizens
Παγκόσμια Κυβέρνηση των Παγκόσμιων Πολιτών
"The will of the people shall be the basis of the authority of government..."
"Η θέληση των ανθρώπων θα είναι η βάση της εξουσίας της κυβέρνησης..." (της παγκόσμιας)
Article 21(3), Universal Declaration of Human Rights

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου