Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 19 Ιουλίου 2015

ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΡΑΣΗ ;;; !!!
ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΡΑΣΗ ;;;!!!
ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου