Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

▶ How Demons Deceive Christians, Destroy Churches, And Send Millions To Hell !!! - YouTube - ελληνικοί υπότιτλοι

▶ How Demons Deceive Christians, Destroy Churches, And Send Millions To Hell !!! - YouTube WARNING: To Christians We Are Living In The Last Days:
----------------------------------------


­----------------------------------------­----------------
1. Do not be ignorant of Satan's Devices [2 Corinthians 2:11].

2. Satan is like a roaring lion seeking those whom he may devour.
[1 Peter 5:8]

3. We are commanded to put God's Armour on and to be prepared to fight against the Devil and his demons. [Ephesians 6:10-18]

4. Satan Influtrates Churches and Sets Up Fake Ministers and Pastors [2 Corinthians 11:14].

5. He continues to deceive the whole world [1 Peter 5:9].

6. He wages war against all of God's children [Revelation 12:17].

7. Satan Has An Organized Government and Kingdom [Matthew 4:8-9].

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου