Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Ένας άγιος εντυπωσιακά άφθαρτος

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: Ένας άγιος εντυπωσιακά άφθαρτος: Η αφθαρσία των αγίων έχει γίνει αντικείμενο σεβασμού & θαυμασμού από τους πιστούς και διαφωνίας από τους "αμφισβητίες", που φ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου