Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015

Γιά τό ἄσεμνο ντύσιμο τῶν γυναικῶν! (& Προφητεία ...

ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Γιά τό ἄσεμνο ντύσιμο τῶν γυναικῶν! (& Προφητεία ...: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ Γιά τό ἄσεμνο ντύσιμο τῶν γυναικῶν! (& Προφητεία γιά τό τέλος τοῦ κόσμου  σέ σχέση μέ τό ντύσιμο καί τήν...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου