Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

Ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστική θεραπευτική: «Περί πνευματικῆς ἀναισθησίας» μέρος γ΄

Ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστική θεραπευτική: «Περί πνευματικῆς ἀναισθησίας» μέρος γ΄: ΟΜΙΛΙΑ 1η π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου “ Λόγοι Ἀφυπνίσεως” Ἀναισθησία: μία βαρύτατη νόσος. Τί εἶναι αὐτή ἡ πνευματική ἀνα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου