Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

Έκτακτο Παράρτημα: Η αποστασία, προστάδιο της ελεύσεως του Αντιχρίστο...

Έκτακτο Παράρτημα: Η αποστασία, προστάδιο της ελεύσεως του Αντιχρίστο...: ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝΤΣΙΑΝΙΝΩΦ Ο αντίχριστος θα έλθει στον καιρό του – την εποχή που θα του καθορισθεί. Θα προηγηθεί μια γενική αποστασ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου