Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων και το άφθαρτο λείψανό του...

Πνευματικοί Λόγοι: Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων και το άφθαρτο λείψανό του...: Το Λείψανο του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος στην Βενετία στον Ναό San Giovanni Bragora «Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται» ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου