Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

Documentary: These Little Ones _Stew Peters_ Millions of children vanish each year.

https://rumble.com/v1efm0d-world-premiere-these-little-ones.html

Watch the Groundbreaking Documentary

These Little Ones

A Stew PeterS Production

https://www.stewpeters.com/these-little-ones-documentary/#gf_4

Millions of children vanish each year.
83,000 each month.
2,700 a day.
115 per hour.
1 every 30 seconds.
It makes you wonder…where do they all go?

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου