Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2015

Patriarch of Moscow in the Duma urged not to fool ...

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: Patriarch of Moscow in the Duma urged not to fool ...: Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος: Για όσους δεν θα δεχτούν την ηλεκτρονική ταυτότητα, πρέπει να υπάρχει εναλλακτική λύση ΕΛΛΗΝΙΚΑ κάτω από ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου