Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Οδοιπορικό αφιέρωμα στην Ιερά Μονή του Αγίου Πορφυ...

Rafail: Οδοιπορικό αφιέρωμα στην Ιερά Μονή του Αγίου Πορφυ...: Επίσκεψη στο γυναικείο Ησυχαστήριο "Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος", στο Μήλεσι Ωρωπού (Αγίου Πορφυρίου). ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου