Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

ΔΙΚΗ-ΣΤΑΥΡΩΣΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 9-10 ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
9. Ἡ Δίκη Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ  (Ἰωάν. ιθ΄ 10-16)
     Ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τοῦ Πιλάτου- Ἡ καταδίκη τοῦ Ἰησοῦ. 10-12-78

  

10. Ἡ Δίκη Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (Ματθ. κζ΄ 32, Λουκ. κγ΄ 27-31)
       Πρός τόν Γολγοθᾶ - Οἱ κλαίουσες γυναῖκες. 17-12-78

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου