Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

PANAYIOTIS TELEVANTOS: Η ΦΟΒΕΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡ...

PANAYIOTIS TELEVANTOS: Η ΦΟΒΕΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡ...: Η ΦΟΒΕΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ Του Παναγιώτη Τελεβάντου ===== Διαβάσαμε, στη Romfe...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου