Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016

"Αμφοτεροδέξιος..." : Μια μικρή από τη Συρία ζωγράφισε αυτό...

"Αμφοτεροδέξιος..." : Μια μικρή από τη Συρία ζωγράφισε αυτό...: Χαρισμένο από μια μικρή φίλη Σύρια!! Eleni Michael ‎ ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ & ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου