Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

Περιβόλι της Παναγιάς: Συνεχίζεται το προσκύνημα της Κάρας του προστάτου ...

Περιβόλι της Παναγιάς: Συνεχίζεται το προσκύνημα της Κάρας του προστάτου ...: Συνεχίζεται το προσκύνημα της Τιμίας Κάρας του προστάτου των παιδιών Οσίου Στυλιανού του Παφλαγόνος, η οποία βρίσκεται για πρώτη φορά στη...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου