Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3: 93. Τά χαρακτηριστικά τοῦ ταπεινοῦ ἀνθρώπου Ε΄, (Ε...

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3: 93. Τά χαρακτηριστικά τοῦ ταπεινοῦ ἀνθρώπου Ε΄, (Ε...: 93. Τά χαρακτηριστικά τοῦ ταπεινοῦ ἀνθρώπου Ε΄, (Εὐεργετινός τόμ. Α΄- ὑπόθ. ΜΕ΄), Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου, 20-9-2018 (βράδυ), ζωντανή μετάδ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου