Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

Ορθόδοξη Κελτική και Αγγλοσαξονική Εκκλησία.: "Υπάρχει στην εποχή μας κάτι κοινό με την εποχή τω...

Ορθόδοξη Κελτική και Αγγλοσαξονική Εκκλησία.: "Υπάρχει στην εποχή μας κάτι κοινό με την εποχή τω...: "Υπάρχει στην εποχή μας κάτι κοινό με την εποχή των πρώτων Χριστιανών". Και αυτό είναι κοινό όχι μόνο στο γεγονός ότι ο 20ός ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου