Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 10 Μαΐου 2015

Έκτακτο Παράρτημα: ΚΑΡΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ = πιλοτική εφαρμογή της ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤ...

Έκτακτο Παράρτημα: ΚΑΡΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ = πιλοτική εφαρμογή της ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤ...:  σχόλιο Ρωμαίικος : Ολική επαναφορά για την κάρτα του πολίτη; Ευχή μας να μην προλάβουν. σχόλιο Μακκαβαίος : Προσοχή! Μη δεχθεί κ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου