Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 13 Απριλίου 2015

ΑΓΙΟΚΥΠΡΙΑΝΙΤΗΣ: ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ''ΧΩΡΙΣ ΣΤΕΦΑΝΙ''

ΑΓΙΟΚΥΠΡΙΑΝΙΤΗΣ: ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ''ΧΩΡΙΣ ΣΤΕΦΑΝΙ'':     Τάχα δεν ήτον οικοκυρά κι αυτή στο σπίτι της και στην αυλήν της;Τάχα δεν ήτο κι αυτή,έναν καιρόν,νέα με ανατροφήν;Είχε μάθει γρά...Δημοσίευση ανάρτησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου