Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

Έκτακτο Παράρτημα: Ιερουσαλήμ: Διαδήλωση υπέρ Παλαιστινίων από Ορθόδο...

Έκτακτο Παράρτημα: Ιερουσαλήμ: Διαδήλωση υπέρ Παλαιστινίων από Ορθόδο...: Μέλη της εβραϊκής θρησκευτικής ομάδας...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου