Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: Τρεις μέρες στην έρημο του Αγίου Όρους ― Οδοιπορικ...

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: Τρεις μέρες στην έρημο του Αγίου Όρους ― Οδοιπορικ...: 030LAconfidential (έχει κι άλλα) Και:   Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής † 28 Αυγούστου 1959 (διδαχές του, θεμέλια αγωνιστικής &am...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου