Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020

Ὀρθοδοξία καί Οἰκουμενισμός: Φρίξον ήλιε! --Εμπόριο παιδιών! (Βίντεο)

Ὀρθοδοξία καί Οἰκουμενισμός: Φρίξον ήλιε! --Εμπόριο παιδιών! (Βίντεο): Μετὰ τὶς ἐκτρώσεις τώρα ἡ βλασφημία καὶ τὸ ἔγκλημα τῶν δανεικῶν μητέρων (παρένθετη κύηση ἐπὶ πληρωμῇ) ὡς τρανὴ ἀπόδειξη γιὰ τὴ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου