Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Ὁ Χριστός μετρᾶ καί ζυγίζει τόν Σταυρό σου!

ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ : Ὁ Χριστός μετρᾶ καί ζυγίζει τόν Σταυρό σου!: Ὁ Χριστός μετρᾶ καί ζυγίζει τόν Σταυρό σου!   Γράφει: ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ  Ὁ Χριστός μετρᾶ καί ζυγίζει τόν Σταυρό σου  μέ τρόπο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου