Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Μετάνοια τώρα, διότι δέν ὑπάρχει καιρός γιά χάσι...

ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ : Μετάνοια τώρα, διότι δέν ὑπάρχει καιρός γιά χάσι...: Μετάνοια τώρα,  διότι δέν ὑπάρχει καιρός γιά χάσιμο! Γράφει: Μ.Σ. ἐκπ/κός-ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ Ἡ ἀναβολή τῆς μετανοίας ὁδηγεῖ ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου