Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

* ΨΗΛΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

ΔΙ'ΕΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ: * ΨΗΛΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ: Τήν πάσαν ἐλπίδα μου,  εἰς σέ ἀνατίθημι,  Μῆτερ τοῦ Θεοῦ,  φύλαξον μέ ὑπό τήν σκέπην σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου