Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Η αρετή και η εποχή μας

lllazaros: Η αρετή και η εποχή μας: Αρετή σιωπηλή και διακριτική. Αυτό μας φαίνεται αδιανόητο σήμερα. Ζούμε σ' ένα κόσμο που με περισσή οίηση διαλαλεί κι αυτοεγκωμιάζε...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου