Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Περί Αγίου Νεκταρίου

Ορθόδοξα Ωφελήματα: Περί Αγίου Νεκταρίου: Αφιέρωμα στον άγιο προστάτη μου. Φωτογραφίες  Βίος Διδαχές Θαύματα Παρακλητικός Κανόνας Απολυτίκιο ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου